Samba Tarnobrzeg
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności jest Akademia Ruchu z siedzibą w Tarnobrzegu ul Wyspiańskiego 8/18. Zwana dalej ADO, lub „Administrator”).
    We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z     praw związanych z przetwarzaniem danych można się z nami skontaktować e- mailowo: samba@stsamba.pl.
 
2. Skąd mamy dane które przetwarzamy?
    Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością, czyli     zostały nam one udostępnione na mocy zawartej umowy lub gromadzimy je jako     Administrator z mocy obowiązującego Prawa. 
    Przez umowę w naszym przypadku rozumiemy akceptację regulaminu naszych usług.
 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania udostępnionych danych osobowych przez Administratora.
Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy i postanowień regulaminu a także do kontaktowania się z Panią / Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 
 
Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu: 
- udziału w wydarzeniach organizowanych przez Akademię Ruchu.
- umożliwienia łatwiejszego kontaktu;
- realizacji postanowień regulaminu i realizacji scenariusza zajęć.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wynikające z umowy i przepisów prawa może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pan/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.
 
4. Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Tak, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zawartej między nami umowy. Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa czy umowy, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.
 
5. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:
- prawo dostępu, 
- sprostowania oraz usunięcia Pani / Pana danych – w określonych przypadkach ograniczenia ich przetwarzania, 
- prawo do ich przenoszenia,
- niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
- prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
 
6. Z uprawnień tych może Pani / Pan skorzystać, gdy:
  - w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/ Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani / Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –Może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; 
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86​
 
8. Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe? - przekazane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych,
podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji, świadczenia usług archiwizacyjnych, obsługi hostingowej, obsługi IT
 
9. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. 

Newsletter

Co to?

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, podaj w poniższym polu swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o aktualnych wydarzeniach.