Samba Tarnobrzeg
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności jest Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza Źródło Pasji z siedzibą w Tarnobrzegu ul Wyspiańskiego 8/18. Zwana dalej ADO, „Placówka” lub „Administrator”).
  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się z nami skontaktować e- mailowo: kontakt@zaszczepiamypasje.pl lub na powyższy adres korespondencyjny.

  3. Skąd mamy dane które przetwarzamy?

   • Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością, czyli zostały nam one udostępnione na mocy zawartej umowy lub gromadzimy je jako Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza z mocy obowiązującego Prawa. 
   • Przez umowę w naszym przypadku rozumiemy akceptację regulaminu naszych usług

    

  4. Cel i podstawa prawna przetwarzania udostępnionych danych osobowych przez Administratora.

   • Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy, postanowień regulaminu i statutu placówki a także do kontaktowania się z Panią / Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. 
   • Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu: 
   • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Placówkę;
   • umożliwienia łatwiejszego kontaktu;
   • realizacji postanowień regulaminu i realizacji scenariusza zajęć edukacyjno - tanecznych.
  5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż wynikające z umowy i przepisów prawa może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pan/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

  6. Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
   Tak, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zawartej między nami umowy. Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach. Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru. Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa czy umowy, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

  7.  Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

   • Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.:
    prawo dostępu, 
   • sprostowania oraz usunięcia Pani / Pana danych – w określonych przypadkach ograniczenia ich przetwarzania, 
   • prawo do ich przenoszenia,
   • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
   • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

  8. Z uprawnień tych może Pani / Pan skorzystać, gdy:

   •  w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pani/ Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pani / Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
   • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –
    Może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
    tych danych; Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; Pani/Pana dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Panią/Panem umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

   • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
    Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
    Telefon: 22 860 70 86

  9. Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe? - przekazane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

   • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

   • osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych,

   •  podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji, świadczenia usług archiwizacyjnych, obsługi hostingowej, obsługi IT

  10. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. 

Newsletter

Co to?

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, podaj w poniższym polu swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o aktualnych wydarzeniach.