Samba Tarnobrzeg
 1. Postanowienia ogólne

  1. Uczestnikiem zajęć prowadzonych przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo-Wychowawczą „Źródło Pasji” zwaną w dalszej części „Placówką” może być każda osoba w wieku szkolnym, która wyrazi chęć uczestnictwa w zajęciach. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na zapisanie dziecka (deklaracje uczestnictwa) musi wyrazić jego rodzic lub opiekun prawny.

  2. Warunkiem zapisania do placówki jest również pełna rejestracja w aplikacji „Zaszczepiamy Pasję” - która służy do budowy scenariuszy motywacyjnych i zarządzania placówką.

  3. Prawa i obowiązki uczestników zajęć określa statut placówki i niniejszy regulamin.

  4. Rejestracja w aplikacji „Zaszczepiamy Pasję” jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o uczestnictwie osoby niepełnoletniej w zajęciach i akceptacją postanowień tego regulaminu.Alternatywnie deklaracja może być złożona w formie pisemnej.

 2. Rejestracja w placówce

  1. Aby brać udział zw zajęciach edukacyjno-sportowych organizowanych przez placówkę należy dokonać pełnej rejestracji i aktywować swoje konto na stronie internetowej www.zaszczepiamypasje.pl.

  2. Od momentu zakończenia rejestracji każdy zarejestrowany  może korzystać z wybranego przez siebie scenariusza zajęć.

  3. W przypadku osób niepełnoletnich rejestracja w systemie powinna być dokonana przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.

  4. Korzystanie z aplikacji odbywa się w ramach opłat wnoszonych przez uczestników zajęć w Placówce.

  5. Podane przez uczestnika (jego opiekuna prawnego) dane osobowe mogą zostać użyte do przekazywania informacji organizacyjnych, w tym o zmianach podziału godzin, szkoleniach, płatnościach, spotkaniach etc. oraz o konkursach i innych zadaniach specjalnych. Pełna informacja o zakresie przetwarzania danych osobowych zawarta jest w polityce prywatności.

  6. Rejestracja w systemie i podanie danych osobowych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym  korzystanie z pełnej oferty placówki.

 3. Organizacja pracy placówki.

  1. Placówka realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez: prowadzenie zajęć edukacyjnych, organizację i prowadzenie imprez takich jak zabawy, festyny rodzinne, pokazy, turnieje, przeglądy i konkursy,organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży poprzez różne formy wyjazdowe oraz stacjonarne, a także wypoczynku specjalistycznego oraz różnorodnych form rekreacji,organizowanie szkoleń, konkursów wiedzowych i sprawnościowych,quizów tematycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii internetowych (między innymi szkolenia, quizy, konkursy, gry edukacyjne on-line) oraz inne zgodne ze statutem placówki

  2. Zajęcia stacjonarne odbywają się w macierzystych szkołach dzieci, przed lub po zajęciach programowych. Zajęcia organizowane są od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem przerw w pracy szkoły (dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, rekolekcji itp.). Ilość zajęć przeprowadzonych w poszczególnych miesiącach jest więc różna i zależy od terminów występowania tych przerw – jednak zawsze w ujęciu rocznym odbędzie się gwarantowana w ofercie ilość zajęć dydaktycznych.

  3. Zajęcia mogą odbywać się w godzinach popołudniowych w siedzibie Placówki lub wyznaczonych obiektach na terenie danej miejscowości(domy kultury, szkoły etc) z którymi placówka podpisała w tej sprawie porozumienie. W takim przypadku również w dni wolne od pracy.

  4. W przypadku nie przeprowadzenia zajęć z całą grupą, np. z powodu choroby nauczyciela lub innych niezależnych od placówki przyczyn losowych , zajęcia będą planowane i przeprowadzane w dodatkowym czasie tak, by zrealizować gwarantowaną w ofercie liczbę godzin dydaktycznych.

  5. Placówka nie sprawuje opieki nad uczestnikami zajęć przed ich rozpoczęciem i po ich zakończeniu. Obowiązek przyprowadzenia dzieci na zajęcia i odbioru dzieci po zajęciach spoczywa na opiekunach prawnych dzieci lub instytucji z którą podpisana została umowa o współpracy i np. zajęcia odbywają się w trakcie zajęć dydaktycznych.

  6. Placówka zastrzega sobie możliwość zawieszenia zajęć w przypadku gdy w trakcie roku szkolnego liczebność grupy spadnie poniżej poziomu ekonomicznej opłacalności lub w przypadku innych wydarzeń losowych niezależnych od placówki. W takim przypadku uczestnicy  zajęć nie muszą dokonywać wpłat za kolejne okresy rozliczeniowe a jeśli opłata wniesiona była z góry za kilka miesięcy, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu należności za miesiące w których zajęcia się nie odbyły. W takim też przypadku Placówka w miarę możliwości organizacyjnych zaproponuje kontynuacje zajęć w innych grupach lub zastrzega sobie prawo do połączenia grup. W takim przypadku zwrot nadpłat możliwy jest na pisemny wniosek uczestnika.

 4. Konkursy– punkty – Bakcyle

  Każdy,uczestnik zajęć może zdobywać punkty w ramach realizacji różnych scenariuszy zajęć sportowo edukacyjnych prowadzonych przez placówkę. Punkty te nazywają się Bakcyle. Bakcyle można wymieniać na nagrody w „Sklepie Bakcyla”. Przykładowo punkty mogą być przyznawane za:

  1. Aktywność i zaangażowanie na zajęciach – punkty przyznawane prze z nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe lub edukacyjne(przyznawane w formie naklejek wklejanych do dzienniczka). Punktyte będą sukcesywnie dopisywane do kont użytkowników.

  2. Punkty wiedzowe i zadaniowe przyznawane za aktywność na stronie internetowej – rozwiązywanie quizów i zadań specjalnych –ilość punktów każdorazowo określają regulaminy gry.

  3. Punkty za staż w programie przyznawane za każdy kolejny rozpoczęty rok nauki naliczany w momencie zapisania się na kolejny rok szkolny.Warunkiem otrzymania premii jest potwierdzenie danych osobowych i zapoznanie się z regulaminem obowiązującym w danym roku szkolnym.

  4. Punkty za terminowe wpłaty.

  5. Punkty za udział w turniejach, przeglądach konkursach sportowych i wiedzowych.

  6. Lista aktywności za które można otrzymać punkty może ulec rozszerzeniu. Aktualna informacja o możliwościach zdobywania punktów i wysokości punktacji za poszczególne osiągnięcia podana będzie do wiadomości uczestników przez prowadzącego zajęcia lub w regulaminach szczegółowych danego scenariusza.

 5. Sklep Bakcyla i nagrody za aktywność i postępy w nauce.

  Sklep Bakcyla jest to specjalna aplikacja która umożliwia uczestnikom serwisu „Zaszczepiamy Pasję” i uczniom Placówki wymienienie zgromadzonych punktów (Bakcyli) na nagrody.

  1. Organizator programu ma prawo decydować o liczbie i dostępności nagród.

  2. Zamówienia realizuje się tylko w przypadku dostępności nagrody oraz podaniu pełnych danych, potrzebnych do odbioru nagrody. Nagrody zamówione w internetowym sklepie bakcyla w danym miesiącu będą do odebrania u nauczyciela prowadzącego zajęcia między 1 a 10 dniem następnego miesiąca. Nagrody mogą być również odbierane w specjalnym „Sklepie Bakcyla” uruchamianym podczas imprez organizowanych przez Placówkę.

  3. Placówka zastrzega sobie prawo zmiany nagród na równorzędne lub o podobnej wartości bez podania przyczyny.

  4. Przyznawane nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

  5. Każdy uczestnik ma prawo zamówić nagrody w sklepie internetowym w dowolnym momencie ma również prawo rezygnacji z nagrody i jej zwrotu.

  6. Zwrot nagrody następuje u nauczyciela prowadzącego zajęcia taneczne nie później niż w ciągu 6 dni od jej otrzymania. Po tym czasie nagrody nie można zwrócić.

  7. Nagrody nie odebrane w ciągu 30 dni licząc od początku miesiąca w którym mogły być odebrane ulegają przepadkowi bez zwrotu punktów na konto uczestnika.

  8. Zakupów  sklepie dokonywać mogą jedynie aktywni uczniowie Placówki. Tzn uczestnik w momencie zamawiania nagrody nie może mieć statusu„zablokowany” lub „skreślony”.

  9. Zgromadzonych punktów nie można przekazywać innemu uczestnikowi programu.Wyjątkiem są sytuacje w których szczegółowy regulamin danego konkursu, zajęć lub scenariusza taką możliwość dopuszcza.

  10. Placówka może przyznać inne nagrody (poza punktami) indywidualne lub grupowe, które będą wyróżnieniem za wykonanie określonych zadań lub zajęcie premiowanych miejsc podczas konkursów,przeglądów i turniejów i innych form współzawodnictwa sportowego i naukowego.

  11. Placówka może organizować zajęcia wg scenariuszy które nie przewidują wymiany zebranych punktów na nagrody w sklepie Bakcyla. Informacje o zasadach przyznawania punktów i nagród w poszczególnych programach każdorazowo będzie podawana w regulaminach szczegółowych.

  12. placówka może tworzyć rankingi indywidualne, regionalne, szkolne, klasowe,geograficzne i inne. Umożliwiające analizę skuteczności działań edukacyjnych lub wyłanianie zwycięzców konkursów, quizów,zadań specjalnych etc.

 6. Blokada uczestnika zajęć

  Prawa uczestnika zajęć Placówki mogą zostać zablokowane w przypadku:

  1. Zalegania z opłatami za zajęcia przez okres dłuższy niż 10 dni licząc od dnia rozpoczęcia zajęć w danym okresie rozliczeniowym.

  2. Naruszenia zasad regulaminu lub statutu placówki.

  3. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia za rażące naruszenie zasad dobrego wychowania obowiązujących w Placówce.

  Przez okres zablokowania uczestnik zajęć nie może brać udziału w promocjach i konkursach, nie otrzymuje również punktów za aktywność, nie może wymieniać punktów na nagrody. Odblokowanie uczestnika odbywa się po uregulowaniu należności w w terminie do 15 dni roboczych.

 7. Wykreślenie uczestnika z zajęć organizowanych przez Placówkę.

  Uczestnik zajęć prowadzonych przez placówkę może zostać skreślony z listy uczniów placówki na skutek:

  1. Decyzji samego uczestnika – w każdym momencie. Rezygnacja z zajęć zwalnia uczestnika zajęć z obowiązku zapłaty kolejnych rat czesnego i ma skutek na koniec okresu rozliczeniowego w którym nastąpiła rezygnacja. (za miesiąc (okres rozliczeniowy) w którym nastąpiła rezygnacja należy jeszcze zapłacić). Rezygnacja taka musi mieć formę elektroniczną (przez konto uczestnika) lub pisemną - wysłana na adres placówki listem poleconym lub elektronicznie na adres e-mailowy placówki. W przeciwnym wypadku opłaty mogą być naliczane i będzie istniał obowiązek ich uregulowania.

  2. Zalegania z opłatami za zajęcia w Placówce przez okres dłuższy niż 30 dni licząc od pierwszego dnia cyklu, za który nie została wniesiona opłata. Zapisanie się na zajęcia po skreśleniu w tym trybie wymaga pełnej, ponownej rejestracji w systemie ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu.

  3. nieobecności na zajęciach przez okres dłuższy niż 40 dni (w przypadku gdy Placówka nie zostanie powiadomiona o przyczynach nieobecności).Powiadomienie powinno mieć formę elektroniczną (na adres e-mail biura placówki w wyjątkowych przypadkach powiadomienie może być przekazane osobiście (na piśmie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia taneczne.

  W przypadkach a-c nagromadzone punkty ulegają skasowaniu bez możliwości realizacji nagród. Ponowna rejestracja nie przywraca straconych punktów. Skreślenie z listy uczestników jest jednoznaczne z usunięciem danych osobowych podanych przy rejestracji z bazy danych placówki i serwisu „Zaszczepiamy pasję”(szczegóły w polityce prywatności)

 8. Opłata za zajęcia w Placówce

  Zajęcia w placówce są płatne. Zasady, wysokość i terminy opłat za poszczególne zajęcia, kursy, szkolenia i programy podana będzie każdorazowo do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem danych zajęć kursów etc.

 9. Zwrot i zwolnienia z opłat.

  W przypadku cyklicznych zajęć trwających cały rok (opłacanych miesięcznie) przysługują następujące zwolnienia:

  1. w przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć w trakcie roku szkolnego nie musi on wnosić opłat czesnego za zajęcia rozpoczynając od kolejnego miesiąca po tym w który nastąpiła rezygnacja (np.rezygnacja w styczniu – zwolnienie z opłat od lutego). Warunkiem uzyskania zwolnienia jest zachowanie trybu rezygnacji opisanego w pk 7a

  2. w przypadku nieobecności z powodu choroby trwającej dłużej niż 4 tygodnie – przysługuje zwolnienie z opłaty za czas choroby pod warunkiem zgłoszenia faktu choroby dziecka i przedstawienia w placówce zaświadczenia lekarskiego. Procedurę tą można zastosować również w szczególnych przypadkach losowych. W takim razie o przyznaniu takiego zwolnienia decyduje Dyrektor placówki na pisemny wniosek zainteresowanego.

  3. W przypadku nieobecności krótszej niż 4 tygodnie zwrot opłat za zajęcia nie przysługuje.

  4. W przypadku zajęć które odbywają się sporadycznie (szkolenia,konkursy specjalne, quizy itp.), zwrot kwoty wpłaconej jest możliwy w 100% tylko w przypadku rezygnacji z zajęć najpóźniej na 48 godzin przed ich rozpoczęciem (chyba że regulamin danych zajęć będzie stanowił inaczej).

  5. W przypadku gdy na zajęcia uczęszcza więcej niż trójka dzieci z jednego gospodarstwa rodzinnego można się starać o ulgi w opłatach. O wysokości ulg decyduje dyrekcja placówki. . Zwolnienie lub ulga  jest możliwe wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego.

  6. Zwolnieniom i zwrotom nie podlegają roczne opłaty członkowskie płacone raz w roku przez każdego uczestnika.

 10. Postanowienia inne

  1. Akceptacja regulaminu i rejestracja w serwisie “Zaszczepiamy Pasję” jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikacje zdjęć i materiałów wideo wykonanych podczas zajęć i imprez organizowanych przez Placówkę na stronach internetowych: Placówki i serwisu zaszczepiamypasje.pl oraz w materiałach poligraficznych i innych materiałach promujących placówkę i serwis zaszczepiamypasje.pl.

  2. Organizator programu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianach regulaminu uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez informacje zamieszczone na stronie www.zaszczepiamypasje.pl

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie podania danych uczestnika uniemożliwiających skontaktowanie się z nim i przekazania nagrody, jak również za nieodebranie przez użytkownika nagrody z jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku nagrodzony użytkownik traci prawo do nagrody

  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności jest Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza Źródło Pasji z siedzibą w Tarnobrzegu ul Wyspiańskiego 8/18 prowadząca działalność również pod marką Szkoła Tańca Samba.

  5. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji zajęć tanecznych, edukacyjnych i innych zgodnie ze statutem placówki , a także w celach na które odrębnie udzielono zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w zajęciach. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione podmioty, np. zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych lub współorganizujące zajęcia w placówce i turnieje taneczne. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

  6. Osoba,której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej poniżej oraz w formie drukowane jw Siedzibie Placówki

Kontakt z administratorem systemu odbywa się wyłącznie drogą e-mailową –admin@zaszczepiamypasje.pl W sprawach regulaminowych prosimy o kontakt z placówką na adres email: samba@stsamba.pl lub pod nr tel.: 15 822 58 82 10.00 – 15.00 – od poniedziałku do piątku.

 1. Placówka jako autoryzowany partner serwisu zaszczepiamypasje.pl jest uprawniona do korzystania z serwisu zaszczepiamy pasje.pl .Kopiowanie w części lub w całości regulaminu w celach komercyjnych jest zabronione. Ochronie prawnej podlegają również wszystkie użyte na stronie internetowej www.zaszczepiamypasje.pl wzory graficzne zdjęcia i materiały wideo. Właścicielem praw autorskich serwisu „Zaszczepiamy Pasję” jest firma Efekt-Biuro Promocji i Reklamy (biuro@biuroefekt.pl)

Newsletter

Co to?

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, podaj w poniższym polu swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o aktualnych wydarzeniach.